Nabór

Otwieramy nabór do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021 – 2025)”. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem 81 825 38 49 oraz w siedzibie CKiB. Wsparciem zostanie objętych 20 osób w wieku 60+. O zakwalifikowaniu się do udziału decyduje kolejność zgłoszeń, jednakże pierwszeństwo mają osoby, które wcześniej nie były uczestnikami podobnego projektu. Formularze rekrutacyjne oraz regulamin dostępne są w naszym biurze przy ulicy Żeromskiego 24b w Zakrzówku.

Projekt realizowany przez Fundację Postscriptum zgodnie z umową nr DZP.AD.4171.13.2023 na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Lubelskiego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. w trybie otwartego konkursu ofert Nr DZP/1/SWL/2023.

← Strona główna projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych 2023”